Благодійний фондІвана Чайківського «Покрова»

Благодійний фондІвана Чайківського «Покрова»

Публічна оферта

Публічна оферта про надання добровільної благодійної пожертви (безоплатної передачі майна, грошових засобів) в загальнокорисних (благодійних) цілях.
Ця оферта, адресована невизначеному колу фізичних та юридичних осіб (далі іменовані «Благодійник») – відвідувачам сайту Благодійної організації «Благодійний фонд Івана Чайківського «Покрова», адреса 47734, Тернопільська область, Тернопільський район, село Настасів, вулиця Плебанівка, будинок 712, корпус 9, в мережі Інтернет: https://bfpokrova.org/ (далі – Сайт), і є офіційною і публічною пропозицією Благодійної організації «Благодійний фонд Івана Чайківського «Покрова», адреса 47734, Тернопільська область, Тернопільський район, село Настасів, вулиця Плебанівка, будинок 712, корпус 9, код ЄДРПОУ 38248482 (далі іменована – Організація), в особі Директора Вовк Любові Ігорівни, що діє на підставі Статуту, укласти договір про благодійну пожертву (далі – Договір), предмет та істотні умови якого вказані нижче:
1. Терміни та визначення:
Публічна Оферта – чинна пропозиція Організації, розміщена на Сайті, про надання благодійної пожертви, звернена до необмеженого кола осіб, у тому числі Благодійника.
Акцепт – повне і безумовне прийняття Публічної оферти шляхом вчинення дій щодо здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Організації через установи банків. Моментом Акцепту є дата здійснення грошового переказу та/або зарахування коштів на банківський розрахунковий рахунок Організації.Благодійна пожертва – здійснення Благодійником добровільного грошового переказу для досягнення та реалізації цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності Організації відповідно до Договору, Статуту Організації та Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».
2. Предмет договору:
Предметом цього договору є безоплатна передача Благодійником у власність Організації грошових коштів, шляхом здійснення добровільних пожертвувань на здійснення статутної діяльності Організації.
Благодійна пожертва є добровільною та не підлягає подальшому поверненню Благодійнику.
Благодійник самостійно визначає розмір благодійної пожертви.
За бажанням, Благодійник може вказати цільове призначення благодійної пожертви, обравши серед програм (проектів), цілей, оголошених Організацією.
3. Способи внесення благодійної пожертви:
​- одноразовий платіж;
- підписка, яка передбачає щомісячні/ щорічні платежі у довільній сумі.
Вказана підписка може бути скасована у будь-який момент через сервіси банку користувача (наприклад, ПриватБанк, Монобанк та ін.).
4. Акцепт Оферти означає, що Благодійник згоден з усіма його положеннями та повною мірою усвідомлює і згоден з предметом Договору, з метою публічного збору пожертв і з правом Організації використовувати частину Благодійної пожертви Благодійника на адміністративні витрати Організації, в розмірі не більшому, ніж це передбачено законодавством України.
5. Благодійник і Організація, керуючись ст. 207, ч. 2 ст. 639, ст. 641, 642 Цивільного кодексу України, погоджуються, що з моменту Акцепту Договір вважається укладеним у письмовій формі. При цьому Сторони погоджуються, що недодержання сторонами письмової форми правочину не означає його недійсність.
6. Права та обов’язки Організації:
6.1. Організація має право:
- отримувати благодійні пожертви і використовувати їх для досягнення цілей, завдання, напрямів та видів статутної діяльності Організації відповідно до Договору, Статуту Організації та Закону України «Про благодійну діяльність та Благодійні організації»;
- без погодження з Благодійником змінювати напрямки використання пожертви в межах Статутної діяльності Організації;
- без погодження з Благодійником використовувати частину Благодійної пожертви на адміністративні витрати Організації, в розмірі не більшому, ніж це передбачено законодавством України.
6.2. Організація зобов’язана:
- використовувати отримані благодійні пожертви відповідно до предмету та умов цього Договору, Статуту Організації та Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»;
- звітувати про використання благодійних пожертв у порядку, визначеному цим Договором та чинним законодавством України.
7. Благодійник має право здійснювати контроль за цільовим використанням благодійної пожертви.
8. Місце проведення публічного збору коштів:
Публічний збір благодійних пожертв проводиться на території будь-якої з країн світу. Безпосередня діяльність Організації, що стосується публічного збору пожертв за Договором, проводиться за місцезнаходженням Організації.
9. Термін збору коштів:
Публічний збір благодійних пожертв триває до моменту ліквідації Організації, якщо інший термін не буде визначений Організацією.
10. Мета збору та порядок використання благодійних пожертвувань:
Організація здійснює збір коштів для задоволення потреб Бенефіціарів, згідно Статутної діяльності.
Використання зібраних за Договором благодійних пожертв проводиться шляхом виплат благодійної допомоги Бенефіціарам у вигляді готівкових коштів, закупівлі товарів та послуг, згідно діючих благодійних програм та проєктів Організації.
11. Порядок загального доступу до фінансових звітів Організації:
Доступ до звітів про використання благодійних пожертв Організації надається Благодійнику за його письмовою заявою. Інша інформація надається Організацією у порядку і в строки, передбачені чинним законодавством України. Організація може оприлюднювати звітність про використання благодійних пожертв на Сайті.
12. Усі витрати по сплаті сум (комісій), пов’язаних з перерахуванням і зарахуванням благодійних пожертв, несе Благодійник.
13. Благодійник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної ним при перерахуванні добровільної благодійної пожертви.
14. З метою дотримання Закону України «Про захист персональних даних» та на виконання умов Договору Благодійник дає згоду на обробку персональних даних. Організація зобов’язується не передавати електронну адресу та іншу інформацію про благодійників третім особам за виключенням випадків передбачених діючим законодавством України.
15. Акцепт також означає, що Благодійник – фізична особа повідомлений(а) і згодний(а) з наступним:
Благодійник надає Організації безумовну згоду на обробку його(її) персональних даних, наданих при відвідуванні Сайту та/або здійсненні грошового переказу (далі – персональні дані), та повідомлений(а) про включення такої інформації до бази персональних даних Організації та про всі права щодо захисту його(її) персональних даних, передбачені чинним законодавством України, а саме ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних»;Організація здійснює обробку персональних даних будь-якими способами з метою належної реалізації цього Договору та його статутної діяльності.
16. До відносин між Благодійником і Організацією застосовуються положення українського законодавства.